Osmanlı Beyliği'nin İmparatorluğa Yükselişi

Osmanlı Beyliği'nin İmparatorluğa Yükselişi

Cihana adalet ve kahramanlığıyla nam salıp, üç kıtaya yayılan ve hemen her dinden insanı asimile etmeden özgürlük içinde yaşatan Osmanlı İmparatorluğu 1299 tarihinde bugünkü Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kuruldu.

Osmanlı Beyliği'nin yükselişinin altında yatan pek çok etkenden birisi Doğu ile Batı arasında yer alan coğrafi alanda Îlâyı Kelimetullah'ı ilke edinerek hareket etmesidir. XIII. yüzyılın başlarından itibaren Türkistan ve Orta Doğu'da oluşan siyasi şartlar, geçim sıkıntısı ve yurt edinme endişesi sonucu Türk aşiret ve oymaklarının batıya göçü hızlanmıştır.

Ertuğrul Gazi'nin küçük aşireti, Oğuzları Kayı boyuna mensuptur. 1235 yılı civarında Söğüt'e geldiği zaman dörtyüz çadırlık bir aşirettir. Ertuğrul Gazi'nin vefatıyla birlikte Kayıların başın Osman Gazi geçmiştir.

Yirmiüç yaşında Kayı Aşireti başına bey olan Osman Gazi, Oğuz Han'ın 46. batından torunudur. 9 Mayıs 1258 Perşembe günü Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Annesi, Hayme Ana'dır. Lakabı "Fahreddin" olan Osman Gazi kimi zaman "Kara Osman" kimi zaman da "Osman-Şah Bey" olarak anılmıştır. Kayı aşiretinin önemli simalarından Ömer Bey'in kızı Bâlâ Hatun ve Şeyh Edebalı'nın kızı Mal Hatun ile evli olan Osman Gazi'nin evlatlarından Orhan Gazi, babasından sonra hükümdar olmuştur.

Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Çobanoğulları Beyliği'nin vâsalı olarak Bizans topraklarına akınlarda bulunurken, bu beyliğin Bizans'la anlaşması üzerine, bölgede Bizans üzerine akınlarda bulunanlar, etkinliklerini bu kez Osman Bey'in bayrağı altında sürdürdüler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin de gücünü kaybetmeye başlaması Osman Bey'i bağımsızlığa iten bir etken oldu. Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığıyla bir çınar kök salmaya başlamıştı. Bizans'la savaşan Müslümanlar'ın önderi durumuna gelen Osman Bey, Bizans'ın köy, kasaba ve kentlerini birbir ele geçirmeye başladı. Bu başarılar hem topraklarının genişlemesine hem de Anadolu Selçuklu Devleti'nden ve komşu Türkmen beyliklerinden asker, komutan ve yöneticilerin de kendi saflarına katılmasına sebep oldu. Bizans ve Balkanlar'da gazaya yönelen Osmanlı Beyliği, kısa zamanda geniş bir coğrafyaya hakim olmayı başarmıştır. Bizans'ın içerisinde bulunduğu karışıklıklar ve taht kavgaları da Osman Bey ve oğullarının bu İmparatorluk ile ilişki kurmalarını ve bölgeyi tanımalarını kolaylaştırmıştır. Balkanlar'daki akıncılık faaliyetleriyle başlayan harekâtın fütuhat ve iskâna dönüşmesi ile Osmanlı Beyliği, henüz Yıldırım Beyazıd döneminde bir İmparatorluk haline gelmiştir. Daha da önemlisi, bu büyüme, sadece topraklar ve nüfuz alanı ile sınırlı kalmamış, Türk beylikleri ve Türkistan'dan gelen tecrübeli kadrolar, kısa sürede müesseseleşmiş bir devlet kurmayı başarmışlardır.
27 Ocak 1299

İmparatorluğun kurucusu Osman bey

Osman Bey'in bu kadar başarılı olması konusunda İsmail Hami Danişmend Kronoloji'sinde der ki:

"Osman Gazi'nin askerî harekâtını tarihî bir harita üzerinde en sathî bir nazarla bile takip eder etmez, bu büyük adamın, herşeyden evvel muayyen ve muntazam bir plan takip ettiği ve bütün hareketlerinin, işte bu mükemmel plan dairesinde atılmış hesaplı adımlardan başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. İlk Osmanlı fütuhatının en mühim noktalarına dikkat edilecek olunursa, Osman Bey'in büyük bir itina ve intizamla takip ettiği planın ana hatları kolayca sezilebilir. Her şeyden evvel bir kere denizlere dayanmak en büyük hedeftir. Karadeniz ve Marmara istikametleri işte bundan dolayı takip edilmiştir, inkırâza doğru giden Bizans imparatorluğunun vaziyetini çok iyi takdir eden Osman Gazi, bu imparatorluk karşısında diğer Türk beyliklerine nisbetle en kuvvetli rakip şeklini alabilmek için onu iki denizden tehdit etmek lüzumunu çok iyi takdir etmiş görünmektedir. Osman Gazi'nin planında göze çarpan hususiyetlerden biri de Bizans arazisinin arasına kama şeklinde girintiler yaparak muhtelif parçalara ayırmak ve bu parçalar arasında muvasala ve irtibatı kesmektir. İşte bu suretle İzmit ve Gemlik körfezlerine dayanan Osmanlı kamaları Bizans'ın bu mıntıkada o zamana kadar yekpâre olan arazisini üç muhtelif parçaya ayırmakla neticelenmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu arazisinde İzmit, İznik ve Bursa şehirleri askerî ehemmiyete haiz ve o devre göre çok müstahkem üç büyük merkez halindedir. Osman Gazi'nin elindeki vesâitle bunlar diğer küçük ve ehemmiyetsiz kaleler gibi birer hamlede zaptedilemeyeceği için, büyük asker bu merkezleri 'havale' denilen mukabil istihkâmlarla tecrit edip senelerce süren ablukalarla ıskat etmek tedbirini ittihaz etmiş ve her üç mevkiye de tatbik ettiği bu plan sayesinde, kendisinden sonra Orhan Gazi buraları sırayla fethe muvaffak olmuştur."

Dünya tarihinin en önemli gelişmelerinden biridir Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu. Bugünkü sayfamızda Îlâyı Kelimetullah yolunda mücadeleyi kendine şiar edinen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu birkaç ana madde ile anlatmaya çalıştık. idare şekli ve adil yönetimiyle tarih sayfalarında yerini alan Osmanlı, günümüz toplumları tarafından özlemle yad ediliyor. Bugün dünyayı özgürleştirmekten söz eden küresel eşkiyanın mağduru milletler, Osmanlı'nın yıkılışından önceki dünyayı mumla arar oldu. Yüzünü batıya dönerek, Osmanlı'ya sövmeyi medeniyetin gereği sayan bir avuç aydın(!) ise tarihi gerçekler ortaya çıktıkça renkten renge giriyor. Geçmişini bilmeyenin geleceğinin de olmayacağını idrak ederek yaşayan bir toplum, eşkiyaların korkulu rüyalar görmesine sebep olacaktır.

Osmanlı Beyliği'nin İmparatorluğa Yükselişi yorumları

  • Image Description
    hurremsultan
    12.05.2011

    hürrem sultan aslında çok güzel bir kadın aslında fakat gerçek hayatta hiç beyenmedim bilmem siz beyenir misiniz

Top