7- Ebu Sâdi´l-Hudrî

7- Ebu Sâdi´l-Hudrî

Künyesi ile meşhur olmuştur. İsmi Sa´d İbn Mâlik İbni Sinan´dır. Medinelidir ve Hazrec kabilesindendir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´den çok hadîs ezberliyenlerdendir. Rivâyetlerinin sayısı 1170´dir. Müksirun´dandır. Sahâbe´nin meşhur ve fâzıl olanları arasında yer alır. Uhud Savaş´ında küçük olduğu için gazveye katılamadı. Katıldığı ilk gazve Hendek´tir. Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´la onüç kere cihâda katılmıştır.

Ebu Saidi´l-Hudrî Ashabın gençleri arasında en fakih olanı idi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´e "Allah yolunda kınayanların kınamasına aldırmama" şartı ile biat edenlerdendir. Uhud Savaşı´nda babası şehid olmuş, kendilerine mal mülk de bırakmadığı için maddi sıkıntı içinde kalmışlardır. Bir ara Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´dan yardım talebetmek için huzuruna çıkar, ancak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ebu Said´i görür görmez "istiğna"yı tavsiye eder, o da istemeden geri döner. Ebu Said Medîneli olmasına rağmen Suffa Ashabı´ndandır. Bu fakirliğin bir sonucu olabilir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´den, babasından, anne bir kardeşi Katâde İbnu Nu´mân´dan, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Osman, Ali, Zeyd İbnu Sâbit gibi birçok sahâbe (radıyallahu anhüm)´den rivâyette bulunmuştur. Kendisinden de oğlu Abdurrahman, zevcesi Zeyneb Bintu Ka´b, İbnu Abbâs, İbnu Ömer, Cabir, Zeyd İbnu Sâbit gibi pek çok sahâbe ve İbnu´l-Museyyib, Ata, İkrime, Mücâhid, Ebu Câfer el-Bâkır vs. pekçok Tâbiîn hadîs rivâyet etmiştir.

Ebu Saidi´l-Hudrî (radıyallahu anh) "Hadîs rivâyet edin, çünkü hadîs, hadis´i tahrîk eder" derdi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´den de: "Halktan korkup hakkı söylemekten kaçınmayın, bildiğiniz ve gördüğünüz hakkı söyleyin" hadîsini rivâyet ederdi. Der ki: "Bu hadîs beni, bineğime atlayıp Muâviye (radıyallahu anh)´ye kadar gidip kulaklarını doldurmaya sevketti. (Söyleyeceklerimi söyledikten) sonra geri döndüm". Kendisine "Ne mutlu, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ı görme ve sohbetinde bulunma şerefine erdiniz" dendiği zaman: "Sen bilmezsin O´ndan sonra biz fena işler yaptık" cevabını verir.

Ebu Sâdi´l´-Hudrî´nin ölüm tarihi üzerinde pek çok ihtilaf mevcuttur. Umumiyetle kabul edileni hicrî 74 yılıdır. Zehebî, öldüğü zaman 86 yaşında olduğunu söyler. [85]
Top