Ahkam Hadîslerini Cemeden Eserler

Ahkam Hadîslerini Cemeden Eserler

Hadîs sâhasında ortaya konan mühim bir grubu, ahkam hadîslerini bir araya getirmek maksadıyla yapılan te´lîfler teşkîl eder. En mühimlerinden birkaç örnek vereceğiz:

1- Es-Sünenü´l-Kübra:

Ahmed İbnu Hüseyn el-Beyhakî (458/1065) te´lif etmiştir. Beyhakî burada, ahkâmla ilgili ne kadar hadîs vârîd olmuşsa hepsini bir araya getirmeyi düşünmüştür. Kütüb-i Sitte´ye çokça ziyâdesi mevcuttur. Busîri, Fevâidu´l-Müntakî´de bu ziyadeleri bir araya getirmiştir. Eser on cilttir ve ciltler iri boy ve hacimlidir. Eser Hindistan´da 1346´da basılmıştır, aynı baskıdan müteâkip ofset baskılar da yapılmıştır.

2- Müntekâ´i-Ahbâr Fi´l-Ahkâm:

Mecdü´d-Dîn Ebu´l-Berekât Abdüsselâm İbnu Abdillah [İbnu Teymiye (652/1254) te´lif etmiştir. Müellif Kütüb-ü Sitte ile Ahmed İbnu Hanbel´in Müsned´inde geçen ahkâmla ilgili hadîsleri bir araya getirmiştir. Senetler atılmıştır. Hadîslerin hangi kitaptan alındığı belirtilir, ancak sıhhat durumu veya mezheplere göre amel durumu meskût geçilir. Kevserî, İbnu Teymiye´nin "hadîslerin nefsülemirdeki gerçek durumuna göre "sahîh", "hasen" veya "zayıf" diye hükmedilmeyip, zâhirine göre bu hükümlere varılmışolması sebebiyle sıhhat durumunu belirtmediğini söyler ve bu davranıştaki inceliğin anlaşılmadığını ileri sürer".

Ancak ulemâ, onun böyle davranmasının eseri için ciddî bir kusur olduğunu ittifakla kabul eder. Böyle düşünenlerden biri olan Muhammed İbnu Ali eş-Şevkânî (1250/1834) Müntekâ´l-Ahbar´ı tehzîb ve şerhederek Neylü´l-Evtar adlı eserini vücûda getirmiştir. Bazı tasrihat, zeyl ve açıklamalar ihtiva eden bu eser Müntekâ´l-Ahbâr´ı kullanışlı hâle getirmiştir. Sekiz iri cilt hâlinde matbûdur.

3- El-İmâm Fî Ahâdîsi´l-Ahkâm:

Bu eseri İbnu Dakîki´l-Îd (702/1302) te´lif etmiştir. Ahkâmla ilgili hadîsleri cemeder. Müellif eserini el-İmâm Fî Şerhi´l-İlmâm adıyla şerhe de başlamış ise de, şerhini tamamlayamamıştır. Şerhi çok geniş tutmuş, Zehebî´nin tahmînine göre, ikmâle muvaffak olsaymış eser onbeş cildi bulacakmış.[263]
Top