Ashabu’s-Sünen

Ashabu’s-Sünen

Kütüb-i Sitte´den Sünen adıyla anılan hadis kitaplarının müellifleri hakkında kullanılan bir usûl-i hadis terimi. Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)´ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır. İşte bu tür kitapları tertip edip meydana getirenlere, sünen sahipleri anlamına

"Ashab-ı Sünen"; Kütüb-i Sitte´nin ilk ikisi olan Buhârî ve Müslim´e de

"Cami" adı verilmektedir. Meşhur ashab-ı sünen (sünen sahipleri) şunlardır:

1) Ebû Dâvud Süleyman b. el-Eş´as es-Sicistânî. 817´de Horasan´daki Sicistan şehrinde doğmuş ve 888´de ölmüştür. "Sünen-i Ebî Dâvud" isimli kitabı 5274 hadisi ihtiva etmektedir.

2) Ebû Î

sâ Muhammed b. İsâ et-Tirmizî 821´ de Mekke´de doğmuş 892´de Tirmiz´de ölmüştür. "el-Camiu´s-Sahih" isimli eseri "Süneni Tirmizî" diye meşhur olmuştur. İçerisinde 3956 hadis vardır.

3) Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî. 830´da Horasan civarındaki Nesâ şehrinde doğmuş, 915´ de Mekke´de vefat etmiştir. "elMücteba" ismini verdiği hadis kitabı Sünen-i Nesâî" diye meşhur olmuştur.

4) Ebû Abdullah Muhammed b.Yezid b. Mâce, Kazvin´de yaşamış ve 886´da vefat etmiştir. "Sünen-i İbni Mâce" isimli kitabı 4000 hadis içermektedir.

"Ashabü´s-Sünen" denilince ilk plânda meşhur olan bu dört zat kasdedilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Mukaddime, 51) ve bunlara Ashabü´s-Süneni´l-Erbaa" adı verilir. Bunların dışında ed-Dârimî (ö. 720), ed-Dârekutnî (ö. 819) ve el-Beyhâkî (ö. 1066) gibi hadisçilerin de "Sünen" isimli eserleri vardır. Bu muhaddislere de Ashabu´s-Sünen denilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)´in söz, fiil ve takrirlerini bize kadar ulaştıran ve genellikle Merfû* hadisleri ihtiva eden "Sünen"ler yalnız bunlardan ibaret değildir. Bunlardan başka telif edilmiş yirmibeş kadar Sünen vardır.[102]
Top