Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar

Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar

İmam Buhârî, hayatı ve eserleri üzerine en çok çalışma yapılan büyüklerden biridir. Hususen el-Câmi´u´s-Sahîh´i başka hiçbir kitaba nasîb olmayan bir alakâya mazhar olmuştur. Ricali, metodu, tanzîmi, garib kelimeleri, müşkilleri, terâcim´i, fıkhı... vs. yönleri ayrı ayrı kitaplara, araştırmalara konu olmuştur. Keşfü´z-Zünûn´da bunlardan yüze yakını tanıtılır. Buhârî üzerine çalışmalar hâlâ devam etmektedir.

Hakkında yazılanların maalesef sâdece cüz´î bi kısmı matbudur.

Buhârî ile ilgili bazı mühim kitaplar:

1- İ´lâmu´s-Sünen: İlk Buhârî şerhidir, Vefatı 388 olan Ebu Süleyman Hamd İbnu Muhammed el-Hattâbî telif etmiştir.

2- Behçetu´n-Nüfûs: Müellifi Ebu Muhammed Abdullah İbnu Ebî Cemre´dir (v.699/1299) Buhârî´nin tasavvufa müteallik hadîslerini şerheder.

3- El-Kevâkibu´d-Derârî fî Şerhî Sahîhi´l-Buhârî: Kirmânî nisbetiyle meşhur Şemsüd´Dîn Muhammed İbnu Yûsuf (796) te´lîf etmiştir.

4- Et-Telvîh fî Şerhi´l-Câmi´i´s-Sahîh: Müellifi Alaeddin Moğoltay İbni Kılıç´dır (792).

5- Fethu´l-Barî bi-Şerhi´l-Buhârî: Müellifi İbnu Hacer diye ma´rufel-Hâfız Şihabuddin Ebu´l-Fadl el-Askalânî´dir (v. 852). Birkaç kere tabedilmiştir.

6- Umdetu´l-Kâri Şerhu Sahîhi´l-Buhârî: Müellifi Bedruddin Ebu Muhammed Mahmud İbnu Ahmed el-Aynî´dir (v. 855/ 1451 ). Mükerreren tabedilmiştir.

7- İrşâdu´s-Sârî Li-Şerhi Sahîhi´l-Buharî: Müellifi Kastalânî diye ma´ruf Ebu´l-Abbas Şihabüddin Ahmed İbnu Muhammed´dir (g. 923/1517 ), matbudur.

8- Kevserü´l-Câri ila Riyâzi´l-Buhârî: Meşhur Molla Gürânî´nin şerhidir, henüz matbu değildir.

9- Feyzu´l-Bârî ila Sahîhi´l-Buhârî: Müellifi Muhammed Enver el-Keşmîrî´dir (v. 1352/1933). Daha çok mefhumlar üzerinde durulur, farklı, faydalı bir şerhtir, matbudur.

10- Buhârî´nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar: Fuad Sezgin´in eseridir. 1956 yılında İstanbul´da basılmıştır.

Buhârî´nin müşkilleri üzerine yapılan çalışmalar:

1- Meşâriku´l-Envâr alâ Sahîhi´l-Asâr: Kadı İyâz telif etmiştir, Sahîheyn ve Muvatta´nın müşkillerini açar.

2- Şevâhidu´t-Tavzîh ve´t-Tashîh li-Müşkilâtı´l Câmi´i´s-Sahîh: Müellifi. İbnu Mâlik en-Nahvî (v. 672/ 1273).

3- Keşfu´l-İltibas ammâ Evredehu´l-Buhâriyyu alâ Ba´zı´n-Nâs: Müellifi Abdü´l-Ganî el-Meydânî (v. 1298/1881). Buhârî´nin "Kâle ba´zu´n-Nas" diyerek İmam Âzâm´a çattığı meseleleri inceler, cevap verir.

4- Tağlîku´t-Ta´lîk: İbnu Hacer el-Askalânî, Buhârî´deki muallak hadîslerin senetlerini verir.

5- Esmâ´u´r-Ricâli´i-Buhârî: Ebu´l-Velîd el-Bâci (v. 474/1081).

6- Mukaddimetu Fethi´l-Barî: Hedyü´s-Sârî de denen bu kitap, iki cilttir. Bunu da İbnu Hacer te´lîf etmiştir. Burada, Buhârî´nin ricali, lügati, müşkilatı, garîb kelimeleri, muallak hadîsleri, hayati, metodu vs. hususlarda yapılan çalışmaları özetleyerek Buhârî ile alakalı her hususta topluca özet bilgi verir. Muhtevasının zenginliğiyle paha biçilmez bir eserdir. Buhârî´yi tanımada derli toplu tek kitaptır. [151]
Top