c) Tedvînde Bir Kadın: Amra Bintu Abdirrahman

c) Tedvînde Bir Kadın: Amra Bintu Abdirrahman

Hadîslerin zabt ve tesbitinde kadınların hizmetine ayrıca dikkat çektiğimiz gibi, tedvînindeki hizmetlerine de dikkat çekmemiz gerekecektir. Bu maksadla, Ömer İbnu Abdilaziz (rahimehullah)´in Ebu Bekr İbnu Hazm´a yazdığı mektupta ismi geçen Amra Bintu Abdirrahman´ı tanıtacağız.Amra, Hz. Aişe´nin terbiyesinde yetişmiş bir kadındır. Vefat tarihi hususunda ihtilaf edilmiştir; hicrî 98, 103, 106. Öldüğünde 77 yaşında idi. Babası Abdurrahmân Ensâr´dan Sa´d İbnu Zürâre´nin oğludur.Amra, Hz. Aişe´nin rivâyetlerini en iyi bilen üç kişiden biridir. Diğer ikisi el-Kâsım İbnu Muhammed ve Urvetu´bnu Zübeyr´dir.Amra, başta Hz.Aişe (radıyallahu anhâ) olmak üzere birçok sahâbeden hadîs rivayet etmiştir: Ümmü Hişâm bintü Hârise, Habibe bintu Sehl, Ümmü Habîbe Hamna bintü Cahş gibi. Amra´dan da oğlu Ebu´r-Ricâl, kardeşi Muhammed İbnu Abdirrahmân, yeğeni Yahya İbnu Abdillah, torunu Hârise İbnu Ebî´r-Ricâl, yeğeni Ebu Bekr İbnu Muhammed İbni Amr İbnu Hazm, Abdullah İbnu Ebi Bekr, Said İbn´ul Kays´ın evlatları Yahya, Sa´d, Abdu Rabbih, Urvetu´bnu Zübeyr, Süleymân İbnu Yesâr, ez-Zührî, Amr İbnu Dînâr ve başkaları hadîs rivayet etmişlerdir.Cerh ve ta´dil âlimleri Amra´nın sika ve hüccet olduğunda ve hadîs rivâyetinde mühim bir mevki işgal ettiğinde müttefiktirler. Abdurrahman İbnu´l-Ka´sım, Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)´nin hadîslerini Amra´dan sorardı. Ömer İbnu Abdilaziz de ona çok güvenir ve kendisine zaman zaman müracaat ederdi. Onun güven veren ilmi sebebiyle, Ebu Bekr İbn-i Hazm´a yazarak Amra´nın rivâyetlerini yazmasını emretmiştir. [126]
Top