Diğer Rical Kitapları

Diğer Rical Kitapları

Tehzîb safhasında hadîsle ilgili olarak ortaya konan kitâbiyatın (hadîs edebiyatının) zenginliğini belirtmek için sırf ricâl sahasında gerçekleştirilen telîfat çeşitlerine, birer ikişer örnekle dikkat çekmemizde fayda var.[279]

Tabakât Kitapları:

Sayıları çok olan bu isim altındaki kitaplar Şüyûhun ahval ve rivâyâtını tabaka tabaka yani asır be-asır müellifin kendi devrine kadar cemeder. Buna ilk örnek olan kitapları daha önce zikrettik: İbnu Sa´d´ın et-Tabakâtu´l-Kübra´sı, Müslim ve Nesâî´nin Tabakât´ları gibi. Bazan, -Abdurrahmân İbnu Mende örneğinde olduğu gibi, -Tabakâtu´t-Tâbiîn, Tabakâtu´n-Nüssâh-Ebu Sâd İbnu´l-A´râbî gibi-, Tabakâtu´r-Ruvât -Halîfetu
Top