Et-Terğîb Ve´t-Terhîb

Et-Terğîb Ve´t-Terhîb

Cevâmi´u´l-amme´ye dâhil edebileceğimiz, bir grup te´lîf de iyi amellere teşvîk edip kötü amellerden nehyeden, caydıran hadîsleri, muhtelif kaynaklardan seçerek cemeden kitaplardır. Bunların en meşhuru Abdül´Azîm İbnu Abdi´l-Kavî el-Münzirî´nin (v. 656/1258) Kitâbu´t-Tergîb ve´t-Terhîb adlı eseridir. Eser fıkıh bablarına göre tanzîm edilmiştir. Her bâbta önce terhîb hadîslerini, arkadan tergîb hadîslerini kaydeder. Hadîslerin kaynağını ve gereğinde sıhhat durumlarını da beyân eder. Mustafa Muhammed Ammâre´nin talikâtı ile tabedilmiştir (1968-Mısır).[270]
Top