Hayatı Eserleri Fazileti

Hayatı Eserleri Fazileti

El-İmam el-Hâfız Hüccetu´l-İslâm Ebu´l-Hüseyn Müslim İbnu´l-Haccâc el-Kuşeyrî, en-Nîsâbûrî: 204-261 yılları arasında yaşamıştır. Hadîs dinlemeye küçük yaşta başlar. İlk defa 218 yılında hadîs meclislerine devama başladığı belirtilir.

Hadîs tahsili için Irak, Hicaz, Şam ve Mısır´a gitmiş, mükerrer seferler Bağdad´a uğramıştır. Bu seyahatleri sırasında Buhârî´nin şeyhlerini ve daha başkalarını da dinleme fırsatı bulur. Hadîs aldığı kimseler arasında Buhârî, İshak İbnu Râhuye, Abdullah İbnu Mesleme el-Ka´nebî, Harmele İbnu Yahya Sahîbu Şâfiî, Ahmed İbnu Yunus, Sâd İbnu Mansûr, Yahya İbnu Yahya, Heysem İbnu Hârice, Ahmed İbnu Hanbel vs. de var.

Müslim birçoklarına da hocalık yapmıştır. Ebu Avâne Ya´kub İbnu İshâk el-Esferâînî, Tirmizî, Ebu Amr el-Müstemlî gibi.

Babası Haccâc da hadîs rivayet eden şeyhlerdendi. Kendisinin, bezzâz olduğu yani bugünün tâbiriyle manifaturacılık yaptığı kaynaklarda belirtilir.

Müslim 261 yılında 57 yaşında olduğu halde Neysâbur´da vefat etmiştir. Vefat sebebiyle ilgili olarak şu vak´a anlatılır: Bir gün kendisi için akdedilen bir müzakere meclisinde Müslim´e bir hadîs sorulur, fakat bilemez. Aramak üzere evine çekilir. kitaplarını karıştırmaya başlar. Bu sırada eve bir sepet hurma gelir. Müslim, hem arar hem hurmadan ağzına arada bir atar. Bu hâl üzere sabahı eder, hurma biter, hadîs de bulunur. Bazı terâcim yazarları Müslim´in bu sebeple öldüğünü söylemiştir. [162]

Eserleri:

Müslim, üzerinde ayrıca duracağımız Sahîh´i ile tanınmışsa da onun dışında pek çok ciddî eserler vermiştir: El-Müsnedü´l-Kebîr (ala´r-ricâl), Kitâbu´l-Câmi´ ala´l-Ebvâb, Kitâbul-Esma ve´l-Künâ, Kitâbu´t-Temyîz, Kitâbu´l-İlel, Kitâbu´l-Vuhdân, Kitâbu´l-Efrâd, Kitâbu´l-Akrân, Kitâbu Suâlâtihi Ahmede´bne Hanbel, Kitâbu Hadîsi Amri´bni Şuayb, Kitâbu´l-İntifâ´ bi-Ühübi´s-Sibâ´, Kitâbu Meşâyihi Mâlik, Meşâyihi Şu´be, Kitabu Men Leyse Lehu İllâ Râvin Vâhid, Kitabu´l-Muhadramîn, Kitabu Evlâdi´s-Sahâbe, Kitâbu Evhâmi´l-Muhaddisîn, Kitabu´t-Tabakât, Kitâbu´l-Efrâd.[163]

Fazileti:

Müslim yaşadığı devrin en başta gelen hadîs âlimlerinden biridir. Şüphesiz bunda Buhârî, Ahmed İbnu Hanbel, İshâk İbnu Râhuye gibi meşhur muhaddîslere talebelik yapmış olmasının büyük payı vardı. İbnu´l-Ahram: "Şu şehrimiz (Nisâbur) üç büyük muhaddîs yetiştirmiştir: Muhammed İbnu Yahya (ez-Zühlî), İbrahim İbnu Ebî Tâlib ve Müslim" der. Bündâr da: "Hâfızlar dörttür: Ebu Zür´a, Muhammed İbnu İsmail el-Buhârî, ed-Dârimî ve Müslim" demiştir. Şeyhlerinden Muhammed İbnu Abdilvehhâb el-Ferrâ´nın da: "Müslim, halkın âlimlerinden ve ilim dağarcıklarından biridir. Onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum" dediği belirtilir.[164]
Top