Me´âcimu´t-Taberânî

Me´âcimu´t-Taberânî

Üçüncü Asırdan Sonra Telîf Edilen Bazı Orijinal Eserler:

Sünnetin yazılması mânâsında bazı eserlerin dördüncü ve hattâ beşinci asırda bile ortaya konmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunlar daha ziyâde, rivayetleri, sahîh-zayıf demeden cemetme gâyesini güttükleri için sıhhat yönünden güven vermeyen ve dolayısıyla ulemâ tarafından da fazla itibar görmemiş eserlerdir:[246]

Bu eserlerden en mühimi Taberânî´nin üç mu´cemidir; el-Mu´cemu´l-Kebîr, el-Mu´cemu´l-Evsat, el-Mu´ccemu´s-Sağîr. Üçüne birden kısaca Me´âcimu´t-Taberânî denir. Me´âcim, mu´cem kelimesinin cem´idir. Mu´cem, ıstılah olarak muhaddislerce, hadîsleri tasnîfte başvurulan bir metodun adıdır. Bu metodda riv
Top