Şerhleri

Şerhleri

Tirmizî´nin Sahîh´ine muhtelif şerhler yapılmıştır. Bazıları şunlardır:

1- Ârızatu´l-Ahvazî fî Şerhi´t-Tirmîzî müellifi, Mâliki ulemasından İbnu´l-Arabî el-Mâlikî diye şöhret bulmuş olan Muhammed İbnu Abdillah el-İşbilî´dir (v. 543/1148). Eser on üç cilt olup 7 mücelled halinde matbudur.

2- Mütedâvîl şerhlerden biri de Tuhfetu´l-Ahvazî Şerhu Câmi´i´t-Tirmizi´dir. Müellifi Muhammed Abdurrahmân İbnu Abdirrahim el-Mubârekfûrî´dir. (v. 1353/1934). Bu şerh için hazırlanan iki ciltlik Mukaddime, hem Tirmizî hakkında geniş bilgi sunar, hem de usul-i hadîsle ilgili derli-toplu bilgiler verir.

Tirmizî´nin sahîhi üzerine geniş bir tahlîli Nureddin Itr, el-Imamu´t-Tirmizî ve´l-Muvazenetu Beyne Câmiihi ve Beyne´s-Sahîheyn adlı eserde sunar.

Suyutî´nin, Sindî´nin İbnu Mulakkin´in, Muhammed İbnu Muhammed el-Ya´merî´nin, Abdurrahman İbnu Ahmed el-Hanbelî´nin de muhtelif hacimlerde şerhleri mevcuttur. Tirmizî´yi ihtisar edenler de olmuştur: Necmuddîn Muhammed İbnu Akîlî el-Balisî, Necmuddîn Süleyman İbnu Abdilkavî gibi.

Tirmizî´nin hadîslerini tek bir kelimeden bulmak maksadıyla Sıddîkî el-Beyk tarafından el-Mürşid ila Ehâdîsî Süneni´t-Tirmizî adıyla bir miftah yapılmıştır (Humus 1969). [209]
Top