Te´lifatı

Te´lifatı

Buhârî, erken yaşta büyük bir şevkle ilim tahsiline çıktığı için erken yaşta eser vermeye başlamıştır. Kendisi: "18 yaşına basınca Sahâbe ve Tâbiî´nin fetva ve sözlerini, Ubeydullah İbnu Musâ devrinde yazmaya başladım. Bundan sonra da et-Târîh´i, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın kabr-i şeriflerinin yanında, mehtaplı gecelerde te´lif ettim" der.

Buhârî, az sonra tanıtacağımız es-Sahîh´i ile daha çok tanınmış ise de, onun son derece ehemmiyetli başka eserleri de vardır. Rical üzerine yazdığı et-Târîhu´l-Kebîr bunlardan biridir. Keza et-Târîhu´l-Evsat, et-Târîhu´s-Sağîr, el-Edebü´l-Müfred, Ref´u´l-Yedeyn fi´s-Salât, Hayru´i-Kelam fi´l-Kırâât Halfe´l-İmâm, Birru´l-Valideyn, et-Tefsîru´l-Kebîr li´l-Kur´ân, Halku Ef´âli´l-İbâd, Kitâbu´l-İlel fi´l-Hadîs, Kitâbu´l-Müsnedi´l-Kebîr, Kitâbu´l-Vühdân, Kitâbu´l-Mebsut vs. başka kitapları da vardır.[134]
Top