Tedvînde Hizmeti Geçenler

Tedvînde Hizmeti Geçenler

Hadîslerin tedvîni Zührî başkanlığında çalışan bir grup âlimin Şam´da yürüttüğü sınırlı bir faaliyet değildir. İslâm aleminin her tarafında bu faaliyet yürütülmüştür. Tedvînde ilk hizmet verenler arasında şu isimler geçer:

Mekke´de: Abdülmelik İbnu Cüreye (V. 150/767), Medine´de: Muhammed İbnu İshâk el-Muttalibî, (151/768); yahud İmam Mâlik (179/795), İbnu Ebî Zi´b, Basra´da: Rebî´ İbnu Sabîh (160/777); yahud Said İbnu Ebî Arûbe (156/772) yahud Hammâd İbnu Seleme (167/783); Kufe´de: Süfyan Sevrî (161/777); Şam´da: Abdurrahman Evzâ (157/773); Vâsıt´ta: Hüşeym İbnu Beşir es-Selemî (183/799); Yemen´de: Hâlid İbnu Cemil, Ma´mer İbnu Râşid (153/770); Rey´de Cerîr İbnu Abdi´l-Hâmid (188/803); Horasan´da Abdullah İbnu´l-Mubârek (181/797). Bunlardan başka Hişam İbnu Hibbân´ın (147/764); Yahya İbnu Zekeriyya İbni Ebî Zâide´nin (183/779); Vekî İbnu´l-Cerrâh´ın (196/811), Abdurrahmân İbnu Mehdî´nin (198/813) de isimleri tedvînde zikredilir.

Bu zatların hepsi de ikinci asır ricâlidir ve tedvînleri, Sahâbe´nin akvali ve Tabiîn´in fetvalarıyla doludur.

İkinci Asır´da tedvîn edilen kitaplardan meşhur olanlar şunlardır: İmam Malik´in Muvatta´ı, İmâm Şâfiî´nin Müsned´i, İmâm Abdurrezzâk İbnu Hümâm´ın (211/826) Muhtelifu´l-Hadîs´i ve el-Câmi´si, Şu´be İbnu´l-Haccâc´ın (160/776) Musannaf´ı, Süfyan İbnu Üyeyne´nin (198/813) Musannaf´ı, Leys İbnu Sa´d´ın (175/791) Musanaf´ıdır. [123]
Top