Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’i İslâm’a Davet Etmesi

Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’i İslâm’a Davet Etmesi

- “Yârabbi! İslâm’ı (müslümanları) Hattab oğlu Ömer’le veya Ebu Cehil bin Hişam’la aziz kıl”. Allah Teâlâ, Rasûlünün Hz. Ömer hakkındaki duasını kabul etti. Onun üzerine İslâm’ı bina etti ve Ömer’le putları yıktı.[1]

Said bin Zeyd ile hanımı olan Hattab’ın kızı Fatıma hakkında gelen ve “Sahabîlerin Zorluklara Tahammül Göstermeleri” bölümünde zikredilecek olan rivayete göre, Rasûl-ü Ekrem, Ömer’in iki pazusundan tutarak onu sarstı ve ona

“Senin isteğin nedir? Niçin buraya geldin?” diye sordu. Hz. Ömer, Rasûl-ü Ekrem’e

“İnsanları davet ettiğin şeyi bana arzet” deyince, R

asûl-ü Ekrem

“Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed’in de Allah’ın kulu ve Rasûlü olduğuna şahidlik et” dedi. Böylece Ömer aynı yerde müslüman oldu ve Rasûl-ü Ekrem ona

“O halde çık” dedi.[2]

- Esleme şöyle anlatır: Hz. Ömer bize

“Size nasıl müslüman olduğumu anlatmamı istiyor musunuz?” deyince

“Evet, istiyoruz” dedik. Hz. Ömer şöyle buyurdu:

“Allah Rasûlü’nün en şiddetli düşmanlarındandım. Safa yanındaki bir evde bulunan Rasûlullah’a vardım, huzurunda oturdum. Benim gömleğimin yakasına yapıştı. sonra buyurdu:

“Ey Hattab’ın oğlu! Müslüman ol! Yarabbi! Onu hidayet et!” Dedim ki:

“Allah’tan başka mabud olmadığına şahidlik ederim. Ve yine şahidlik ederim ki sen Allah’ın Rasûlü’sün!” Müslüman olduğum zaman Müslümanlar hep bir ağızdan tekbir getirdiler ki bunların tekbir sesleri Mekke yollarında işitildi...”[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Tabarani, (İbn Mes’ud’dan); Heysemi, 9/61

[2] Tabarani, (Sevban’dan)

[3] Ebu Nuaym, Hilye, 1/41; Bezzar

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/51-52.
Top